CCEAn kysely: samanaikaisten muutosten määrä kasvussa

CCEA selvitti kyselyllä helmi-maaliskuun aikana, kuinka monta myyntityöhön kohdistuvaa muutosta suomalaisyritykset vievät keskimäärin läpi vuonna 2019. Koska muutoskokonaisuus yrityksissä on erilainen riippuen liiketoimintayksiköstä ja roolista, halusimme tässä keskittyä jokaisesta yrityksestä löytyvään ryhmään: myyntityötä tekeviin. Pyysimme ottamaan huomioon kaikki sellaiset muutokset, jotka edellyttävät myynnissä toimivilta henkilöiltä uusien taitojen oppimista, uuden roolin, työnkuvan tai tehtävien omaksumista taikka uusia toimintatapoja, ajattelumalleja, rutiineja tai käytäntöjä.

Kyselyyn vastanneiden yrityksissä myyntityötä tekeviin kohdistuu tänä vuonna keskimäärin 12 muutosta.

Kyselyyn vastanneet edustivat kaikenkokoisia yrityksiä. Näissä yrityksissä myyntityötä tekeviin kohdistuu tänä vuonna keskimäärin 12 muutosta.

Lisäksi vastauksista näkyi selkeästi, että yrityksen koolla on suora yhteys muutosten määrään. Mitä isompi yritys, sitä enemmän muutoksia. Vastausten perustella yli 10 000 hengen yrityksissä myyntityötä tekeviin kohdistuu tänä vuonna 15,4 muutosta.

Kysyimme myös, mihin suuntaan muutosten määrä on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Lähes kaikki yrityksen koosta riippumatta vastasivat, että muutosten määrä on kasvanut.

Samaan aikaan on varmistettava, että tämän hetken tavoitteet toteutuvat ja että pystytään uudistumaan tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Tulokset vastaavat sitä kuvaa, jonka olemme CCEAssa saaneet työskennellessämme asiakkaidemme muutoshankkeissa. Olemme astuneet jatkuvan muutoksen aikakauteen, joka nostaa muutosportfolion johtamisen yhä tärkeämpään asemaan. On varmistettava tämän hetken tavoitteiden täyttyminen samalla, kun tekemistä on uudistettava tulevien vuosien tavoitteiden mahdollistamiseksi.

Tämä edellyttää tasapainoa ihmisten nykyisen päivittäisen työn sekä muutoksiin liittyvien odotusten ja tehtävien välillä: muutosten priorisointia ja harkittua aikataulutusta muutosvaikutusten jatkuvan analyysin ja siitä piirrettävän kokonaiskuvan pohjalta.