CCEA ja KiVa Koulu -ohjelman toteuttamista tutkiva hanke yhteistyöhön

KiVa Koulu -ohjelma on Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma, joka on käytössä lähes tuhannessa suomalaiskoulussa ja Suomen lisäksi yli 20 eri maassa. KiVassa pyritään ehkäisemään kiusaamista ennalta, puuttumaan tehokkaasti kiusaamistilanteisiin ja seuraamaan tilannetta kouluissa jatkuvasti. Kiusaamisen vastaisen kulttuurin luominen edellyttää koko kouluyhteisön sitoutumista – sitä, että ohjelman keinot ja toimintamallit ovat aktiivisesti käytössä. Tämän edistämistä tutkitaan Suomen Akatemian rahoittamassa INVEST lippulaivahankkeen projektissa Turun yliopistossa.

Tiedon merkitys yhteisöjen kehittämisessä ja ongelmien ratkaisemisessa toi CCEAn asiantuntijat ja INVEST-tutkimusryhmän tutkijat yhteen vuosi sitten Vuorovaikutuksen tutkimuksen päiville. CCEA pohti kokemusmittausta muutostuen suuntaajana ja vuorovaikutuksen edistäjänä. INVESTin tutkijat tarkastelivat omissa puheenvuoroissaan kiusaamisenvastaisten toimintamallien juurtumista kouluyhteisöihin ja kyselytulosten hyödyntämistä vuorovaikutteisesti yhteisöjen kehittämisessä. Käynnistyi jatkuva vuoropuhelu, joka vuoden mittaan täsmentyi konkreettiseksi yhteistyöksi.

Muutoksen jatkuvaa seurantaa 

INVEST-tutkimushankkeessa pyritään löytämään ja kokeilemaan uusia keinoja tukea kouluja muutoksessa kohti tehokkaampia tapoja ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamiseen. Tähän työhön CCEA tarjoaa hankkeelle Celkee Insight -muutosmittarin, jolla mitataan säännöllisesti pilottikoulun opettajien ja muun henkilökunnan kokemusta muutoksesta, eli Kiva Koulun toimenpiteiden ja ajatusmallien omaksumista ja käyttöönottoa.

Erityisenä mielenkiinnon kohteena on tunnistaa asioita, jotka tukevat tai estävät toimintamallin jalkautumista osaksi yhteisön arkea. Jatkuvan seurannan lisäksi kokeiluun kuuluu olennaisesti opettajien säännöllistä mentorointia sekä mittaustulosten perusteella tunnistettuja muita muutosta edistäviä toimenpiteitä. CCEAn asiantuntijat tukevat ja sparraavat hanketta mittaamisen toteutuksessa ja tarvittavien toimenpiteiden määrittelyssä. Tavoitteena on yhteisön sitoutuminen KiVa Koulu -toimintaan. Pitkällä tähtäimellä pilotti pyrkii osaltaan kohti KiVa Koulu -ohjelman vankempaa vaikuttavuutta.

Oppimista ja tietoa yli rajojen

CCEAn ja INVESTin vuoropuhelu on ollut antoisaa ja opettavaista molemmille tahoille. Monen ison kysymyksen tai muutoshaasteen, kuten kulttuurimuutoksen, ratkaisut löytyvät yhteisöistä ja niiden voimavaroista. Yhden ihmisen tai pienen ryhmän näkemykset harvoin riittävät näitä ratkaisuja tunnistamaan, vaan tarvitaan keinoja hankkia tietoa laajemmin koko yhteisöltä ja valjastaa tätä ymmärrystä kehittämisen, päätöksenteon ja koko yhteisön toiminnan ja muutoksen tueksi.

Suomessa on meneillään Tutkitun tiedon teemavuosi 2021, jossa kotimaiset toimijat eri sektoreilta tuovat yhdessä tutkittua tietoa meille kaikille. Uskoaksemme CCEAn ja INVESTin pohdiskelut ja ponnistelut ovat osaltaan esimerkki tästä. Tarvitsemme tietoa, eri alojen osaamista, ymmärrystä ja keinovalikoimaa, jotta voisimme kehittää turvallisia, kannustavia, hyvinvoivia yhteisöjä. Vaikka yksi ihminen kerrallaan.

Kirjoittaja toimii CCEAssa seniorikonsulttina. Lue lisää Pipsasta tai seuraa häntä Twitterissä.

Toinen kirjoittaja, Sanna Herkama, FT, työskentelee erikoistutkijana INVEST psykologiassa (Turun yliopisto). Hänen mielenkiinnon kohteitaan ovat lasten ja nuorten hyvinvointi, erityisesti koulukiusaaminen sekä koulupohjaisten toimenpideohjelmien kehittäminen ja niiden toteuttamisen tutkimus. Voit seurata Sannaa Twitterissä.