Petra Alijärvi: Motivaation vahvistaminen muutoksen aikana 

Muutosmatka on usein motivaatioskaalaltaan vaihteleva. Välillä ollaan innoissaan, välillä huolissaan ja seuraavassa hetkessä iskee epätoivo ja ajatuksissa pyörii luovuttaminen. Motivaatio on kadonnut kuin pieru Saharaan. Saako sitä enää takaisin? 

Motivaatiota kannattaa miettiä jo ennen kuin se katoaa. Niin itseltään kuin esimerkiksi muutosprojektitiimiltä on hyvä kysyä mikä tai mitkä asiat ovat motivaation takana. Tällainen keskustelu avaa myös yksilön motiiveja ja voitte tiiminä oppia paljon toinen toisiltanne. Voitte huomata, että koska eri ihmisiä voi motivoida eri asiat, niin saatte myös mahdollisuuksia vahvistaa motivaatiota eri näkökulmista muutosmatkan aikana.  

Mitä on motivaatio? 

Motivaatiota ohjaavat yksilön sisäiset sekä ulkopuoliset tekijät. Steven Reissin teorian mukaan meillä kaikilla on 16 perusmotiivia, joiden tärkeys vaihtelee yksilöittäin ja niiden merkitys vaihtelee ja kehittyy elämän eri aikoina. Perusmotiivit herättävät motivaation toimintaan ja ohjaavat kohti tavoitteita. Reissin tunnistamat perusmotiivit ovat: valta, autonomisuus, uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys, sosiaaliset suhteet, status, syöminen, säästäminen, idealismi, kosto/voitto, fyysinen aktiviteetti, arvostus, perhe, kauneus ja rauhallisuus.  

Ulkoinen motivaatio tarkoittaa motivaatiota, jossa tekemisen syy on irrallinen itse tekemisestä. Se voi olla esimerkiksi raha, mutta jos sisäinen motivaatio puuttuu, ei raha yksinään riitä pitämään motivaatiota yllä ainakaan pitkässä juoksussa. Ulkoista motivaatiota voi ajatella keppi tai porkkana -motivaationa. Ulkoinen motivaatio on reaktiivista ja voi tuntua stressaavalta, kuluttavalta ja uhkiin keskittyvältä. Sisäinen motivaatio on puolestaan proaktiivista ja voi tuntua innostavalta, iloiselta, energiseltä ja mahdollisuuksiin hakeutuvalta. Arjessamme sisäinen ja ulkoinen motivaatio ovat useimmiten läsnä samaan aikaan ja toimivat toisiinsa sekoittuneina. Esimerkiksi palkalla voi turvata elämän perusasioita sekä nostaa omaa statusta, mutta se voi kertoa myös omasta edistymisestä ja siitä, että omaa työtä arvostetaan. (Martela & Jarenko, 2015.) 

Pidä motivaatiota yllä vaikeinakin hetkinä 

Hyvinä hetkinä, kun hommat luistavat ja etenevät on helppo olla motivoitunut. Muutosmatkalla tulee yleensä myös niitä hetkiä, kun hommat eivät luista, tiimissä ihmiset voivat vaihtua ja tuntuu, että yhdessä hetkessä otetaan monta askelta taaksepäin. Silloin motivaatiota pitää kaivaa esiin. Helpoin tapa lähteä tätä tekemään on pysähtyä ja keskustella. Kun ihminen kokee tulleensa kuulluksi, vahvistaa se arvostuksen tunnetta sekä sosiaalisia suhteita, jotka molemmat ovat Reissin perusmotiiveja. Ihmiset haluavat lähtökohtaisesti osallistua heihin vaikuttaviin asioihin. Osallistamiseen on monia tapoja, joista suosittelen lukemaan lisää blogista Osallistamisen kautta onnistumisiin. 

Usein projektien aikana keskustellaan fiiliksistä ja tämä on hyvä hetki nostaa esiin myös motivaatiotekijöitä. Kannustan käyttämään keskusteluissa sanaa motivaatio, rohkeasti kysymään mikä tiimin eri jäseniä motivoi. Erityisesti silloin, kun fiilis laskee, on hyvä yhdessä miettiä, onko jokin muuttunut ja onko asialle tehtävissä jotain. Oman kokemukseni mukaan usein kyse on mm. vuorovaikutuksen puutteesta, joka voi johtua siitä, että kaikki ovat niin syventyneitä omiin tehtäviinsä. Tähän liittyy myös palautteen puute. Palaute omasta työstä on tärkeää ja epävarmuus siitä, onko tekemässä oikeita asioita heikentää motivaatiota ja syö tekemisen imua. Muutosmatkalla tapahtuu aina paljon uuden oppimista ja tätä kannattaa nostaa esiin tasaisesti projektin aikana. Uuden oppiminen on erinomainen motivaatiotekijä. 

Avoimen vuorovaikutuksen kautta voidaan tiimiläisiä ja muutoksessa mukana olevia kannustaa sanallisesti, kuulla kysymyksiä ja huolenaiheita ja näin vahvistaa motivaatiota. On hyvä tarkkailla, miten esimerkiksi tiimiläisten erilaista osaamista voidaan tuoda esiin ja vahvistaa. Lisäksi on hyvä tarkastella millaisessa tasapainossa ulkoiset ja sisäiset motivaatiotekijät ovat. Hyvin toisensa tunteva tiimi ja avoin vuorovaikutus auttavat vahvistamaan motivaatiota jo silloin, kun se alkaa katoamaan.  

Muistilista motivaation ylläpitämiseksi muutoksessa:

  • Älä unohda vuorovaikutusta, pitäkää yllä keskustelua 
  • Fiiliksen laskiessa nostakaa esiin tiimin jäsenten motivaatiotekijät ja tunnistakaa ulkoiset ja sisäiset motivaatiotekijät 
  • Keskustelkaa, onko jokin muuttunut, mitä asialle voisi tehdä 
  • Nostakaa esiin osaamisen kehittyminen ja tarpeet, kehukaa ja kannustakaa 
  • Kysykää, miten kukin tiimin jäsen haluaa palautetta, miettikää yhdessä parhaat tavat palautteelle 

Lähde: Draivi. Voiko sisäistä motivaatiota johtaa? F. Martela & K. Jarenko, 2015.