Case Fortum: Toimintatapojen ja kulttuurin muutos Viestintäyksikössä

Haaste

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Fortum toimittaa asiakkaillensa sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen.

Fortumin Viestintäyksikkö halusi kehittää toimintaansa entistä paremmaksi ja oli asettanut tavoitetason, jonka saavuttamiseksi oli tarve luoda kattava muutoksen läpiviennin ohjelma ja suunnitelma.

Tavoite

Tavoitteena oli uudistaa Viestintäyksikön toimintatapoja ja kulttuuria hyvin osallistavalla tavalla. Kehityskohteet oli tunnistettu yhdessä viestijöiden kanssa ja myös muutossuunnitelma haluttiin luoda yhdessä, jotta siitä saataisiin mahdollisimman toteuttamiskelpoinen. Samoin koko muutoksen läpiviennin ohjelma perustui ketterään yhdessä tekemiseen.

CCEAn palvelu

CCEA auttoi kevään 2020 aikana asiakasta konkretisoimaan tarvittavaa muutosta sekä fokusoimaan muutostoimenpiteitä. Yhdessä hahmoteltiin tarvittavat muutosalueet, niiden tavoitteet ja tiekartat tavoitteisiin. Lisäksi tehtiin yksityiskohtainen muutoksen läpiviennin suunnitelma kullekin alueelle ja valittiin mittarit, joilla muutoksen etenemistä seurattiin. Työskentely painottui vahvasti työpajoihin ja yhdessä tekemiseen.

Kun syksyllä 2020 siirryttiin suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen, CCEAn palvelu keskittyi asiakkaan tukemiseen muutoksen läpiviennin konkreettisissa toimenpiteissä. Toimenpiteitä priorisoitiin yhdessä, rakennettiin tarvittavia metodeja, konsepteja sekä materiaaleja muutoksen läpivientiin. Käytännön toimenpiteiden lisäksi CCEA sparrasi sekä projektipäällikköä että koko projektitiimiä toteutuksessa.

Asiakkaan ja CCEAn välinen yhteistyö toteutettiin ketterästi kahden viikon sprinteissä, joka antoi tarvittavaa joustoa työn suunnitteluun ja toisaalta varmisti sen, että työ eteni – nopeastikin vaihtuvissa olosuhteissa.

Asiakkaan hyöty

CCEA auttoi asiakasta konkretisoimaan ja terävöittämään muutosta ja sen tarvetta, jolloin sitä oli helpompi lähteä myös käytännössä toteuttamaan. Koko yksikkö oppi uudenlaista tapaa viedä muutoksia ketterästi läpi; tätä voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa tehtävissä muissa muutoksissa.

Toimintatapa- ja kulttuurimuutos on pitkä matka, joka kestää vuosia, mutta ensimmäisiä merkkejä muutoksesta alettiin nähdä kohtuullisen nopeasti.