Case Helsingin kaupunki: Esihenkilöiden ja johdon tuki laajamittaisessa työtapojen muutoksessa​

Asiakkaan tarve

Helsingin kaupunki tavoittelee toiminnassaan sujuvuutta ja tehokkuutta. Digitalisaatiolla on tässä keskeinen rooli. Helsingin kaupungilla on laajalti käytössä Microsoft 365 -työkalut, joiden käyttötavoissa ja käytännöissä on eroja eri toimialojen välillä. Työkalujen laajamittainen ja sujuva hyödyntäminen organisaatiossa edellyttää merkittävää toimintatapamuutosta ja uudenlaista työkulttuuria.

Tavoite

Keskeisenä tavoitteena on luoda tehokas malli ja juurruttaa uudenlaiset toimintatavat osaksi laajan kohdejoukon arkea. Osana mallia oli tarkoitus luoda verkkokurssi, jonka avulla kaikilla esihenkilöillä on riittävät tiedot ja taidot sekä rohkeus muuttaa työtapoja työkalujen mahdollistamalla tavalla. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että ylin johto toimii laajamittaisen muutoksen keskeisenä mahdollistajana.

CCEAn palvelu

CCEA auttoi luomaan toimintamallin työn sujuvuuden ja tuottavuuden parantamiseen sekä työtapojen muutoksen läpiviemiseen laajamittaisesti organisaatiossa. CCEA haastatteli avainhenkilöitä ja fasilitoi ylimmän johdon keskustelut, joissa pureuduttiin työtapojen kehityskohteisiin sekä johdon rooliin muutoksessa. CCEA tuotti verkkokurssin, jonka sisällöillä tullaan tukemaan kaikkia esihenkilöitä työkalujen mahdollistamien uusien käytäntöjen juurruttamisessa arkeen. Kurssisisältö oli asiakkaalle räätälöity, ja siinä käsiteltiin M365-työkalujen tukemaa työtapojen muutosta sekä työkalujen tarjoamien mahdollisuuksien että muutoskyvykkyyden näkökulmasta. Kurssisisältöjä työstettiin yhdessä mm. esihenkilöistä koostuvan pilottiryhmän kanssa työpajoissa.

Asiakkaan hyöty

CCEA auttoi luomaan laadukkaat sisällöt verkkokurssille asiakkaan henkilöitä osallistavalla otteella. Verkkokurssi mahdollistaa laajan joukon osaamisen kehittämisen kustannustehokkaasti. Aktiivinen työskentely johtoryhmien kanssa auttoi muutoksen avainhaasteiden ymmärryksen syventämisessä organisaation eri toimialojen näkökulmista. CCEA myös pystyi joustavasti muokkaamaan aikataulua asiakkaan muuttuvan tilanteen mukaan.

”Erittäin laadukasta ja joustavaa palvelua asiakkaan muuttuvan tilanteen mukaan sovitettuna”