Case Kuntarahoitus: Valmennuspoluista yhteistä ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja muutokseen

Kuntarahoitus on Suomen kolmanneksi suurin luottolaitos, jonka työ näkyy kaikkien suomalaisten arjessa. Kuntarahoituksen tarjoamilla ratkaisuilla rahoitetaan mm. julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja. Kuntarahoitus auttaa asiakkaitaan tekemään talouden ja ympäristön kannalta kestäviä investointipäätöksiä rahoitusratkaisuja tarjoamalla.  

Haaste 

Vuonna 2021 Kuntarahoitus oli uudistanut toimintamalliaan kokonaisvaltaisesti sekä toteuttanut vuoden alusta organisaatiouudistuksen tukemaan uudistumista. Uudistuminen kosketti laajasti koko Kuntarahoituksen toimintaa: yrityskulttuuria, toiminnan johtamista, päätöksentekoa, prosesseja, kehittämistä sekä hankintoja. Uudistumisen tavoitteena oli luoda edellytyksiä asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantamiseen, toiminnan sujuvoittamiseen, laadun parantamiseen sekä tehokkuuteen. 

Matkan varrella organisaatiossa havahduttiin kuitenkin siihen, että kaikkia muutoksia ei ollut onnistuttu konkretisoimaan niin, että ihmiset tietäisivät, mitä käytännössä tulisi tehdä ja mikä muuttuu, ja erityisesti esihenkilöt kokivat epätietoisuutta. Tässä kohtaa tunnistettiin tarve lähteä systemaattisesti kehittämään muutosjohtamisen ja muutosten läpiviennin osaamista organisaatiossa. 

Tavoite

Asiakkaan tavoitteena oli, että uusi toimintakulttuuri ja -tavat saadaan onnistuneesti juurtumaan osaksi arkea. Johdon ja esihenkilöiden muutosten johtamisen osaaminen sekä projekteissa toimivien muutoksen läpiviennin osaaminen tunnistettiin kriittiseksi muutosten onnistumisessa. Koska muutoksia oli käynnissä useita samanaikaisesti, haluttiin myös kasvattaa koko henkilöstön kykyä omaksua käytännössä, saada eväitä muuttuvassa maailmassa ja työelämässä toimimiseen sekä valmiutta muuttaa ja kehittää omaa toimintaa silloin, kun tilanne sitä vaatii. 

CCEAn palvelu

Johdolla, esihenkilöillä, projekteilla ja muutosten kohteena olevalla henkilöstöllä on jokaisella oma roolinsa muutosten onnistumisessa. Siksi rakensimme jokaiselle ryhmälle oman valmennuspolkunsa, joiden avulla kasvatettiin ryhmien muutoskyvykkyyttä ja tuotiin käytännönläheinen työkalupakki muutoksen johtamiseen, läpivientiin ja omaksumiseen. Loppuvuoden 2021 aikana CCEA suunnitteli ja toteutti muutosjohtamisen sparrauspolun johtoryhmälle, muutosjohtamisen kehittymispolun esihenkilöille sekä muutoksentekijöiden kehittymispolun projekteissa toimiville. Lisäksi koko henkilöstölle suunniteltiin ja toteutettiin uusien työelämätaitojen valmennuspolku keväällä 2022.  

Valmennuspolut sisälsivät orientaation onnistuneeseen muutokseen sekä 3–4 vuorovaikutteista 2 tunnin työpajaa, jotka toteutettiin virtuaalisesti. Valmennuspolkujen avulla kasvatettiin ymmärrystä ihmislähtöisestä muutoksesta, konkretisoitiin eri ryhmien roolia ja tehtäviä onnistuneessa muutoksessa ja tarjottiin konkreettisia työkaluja muutosten tueksi. 

Asiakkaan hyöty

Kuntarahoitus koki, että ymmärrys onnistuneen muutoksen johtamisesta ja läpiviennistä kirkastui kaikissa ryhmissä, vuorovaikutus ja yhteisen kielen muodostuminen eri ryhmien välillä kehittyi ja saadut työkalut palvelivat organisaatiota hyvin. Monet työkaluista otettiin saman tien käyttöön.  

Asiakaspalautteen mukaan valmennuspolkujen rakenne oli hyvin suunniteltu materiaaleista ja viestinnästä lähtien, ja koettiin, että osallistuminen oli tehty asiakkaalle helpoksi myös työn ohessa. Valmennuspolkujen suurimmaksi anniksi koettiin konkreettiset työkalut, muutokset johtamisessa ja muutosjohtamisen oivallutus.