Case Verohallinto: Ydintoiminnon uudistus laajasti osallistaen

Haaste

Suomalaisen hyvinvoinnin kannalta merkittävässä roolissa toimivan Verohallinnon organisaatiokulttuuriin kuuluvat edelläjäkävijyys, hyvä asiakaskokemus ja jatkuva kehittäminen. Näiden periaatteiden pohjalta Verohallinto halusi tarkastella yhden keskeisen toimintonsa nyky- ja tavoitetilaa sekä määritellä sen uudistustarpeet.

Tavoite

Toiminnon uudistaminen haluttiin tehdä läpinäkyvästi ja yhdessä toimintoon kuuluvien asiantuntijoiden, johdon sekä keskeisten sidosryhmien kanssa. CCEA auttoi Verohallintoa tunnistamaan sekä toimivat että kehitystä vaativat asiat nykytilassa ja muodostamaan yhteisen näkemyksen tavoitetilasta. Kun keskeiset kehitystarpeet oli kirkastettu, CCEA auttoi muodostamaan vaihtoehtoiset ratkaisumallit.

Lopputulemana Verohallinnolla oli suunnitelma tulevaisuuden tarpeisiin sovitetuista toiminnon tavoitteista, organisaatiorakenteesta, rooleista ja vastuista, johtamismallista sekä näkemys toiminnon vastuulla olevista palveluista ylätasolla.

CCEAn palvelu

CCEA keräsi organisaatiosta nykytilaymmärryksen sekä analysoi keskeiset havainnot ja juurisyyt kehitystyön pohjaksi. Olennaista oli varmistaa, että eri näkökulmat ja tarpeet tulevat laaja-alaisesti kuulluksi. CCEAn tiimi määritteli muutoksen suunnittelun prosessin, kirkasti keskeiset suunniteltavat elementit sekä työsti yhdessä hankkeeseen osallistuneiden kymmenien osallistujien kanssa ratkaisuehdotukset sekä lopullisen kehityssuunnitelman päätöksentekoa varten.

CCEA vastasi muutossuunnittelun mallista, osallistavista metodeista, keskusteluiden ja työpajojen fasilitoinnista sekä lopullisen suunnitelman koostamisesta. CCEA myös sparrasi johtoa ja avainhenkilöitä muutoksen sisällössä ja vaikutusten kirkastamisessa. 

Asiakkaan hyöty

Verohallinto arvosti CCEAn kokonaisvaltaista, systemaattista ja ratkaisuhenkistä työskentelytapaa. Erityisen lisäarvon uudistushankkeeseen toi organisaation ulkopuolisen tahon tuoma puolueettomuus. Eri sidosryhmien näkökulmat saatiin hyvällä fasilitoinnilla esiin sekä johdettua keskustelut ratkaisuiksi. CCEAn avulla asiakas pystyi viemään läpi merkittävän kokoluokan uudistushankkeen päivittäisten operatiivisten vastuiden ohessa. Lopputuloksena saatiin suunniteltua uudistus, johon on osallistuttu ja sitouduttu Verohallinnon organisaatiossa laajasti jo suunnitteluvaiheessa.

”Äärimmäisen ammattitaitoinen kyvykkyys fasilitoida keskustelua ylimmän johdon kanssa haastavissa tilanteissa” -Asiakas