Asiakkaalle muutosjohtamisen toimisto

Haaste

Asiakkaamme, suuri suomalainen palvelualan yritys, oli käynnistänyt liiketoimintansa kenties suurimman transformaation, jolla oli lähdetty hakemaan merkittävää muutosta tapaan tuottaa palveluita asiakkaille. Samalla liiketoimintaa oli lähdetty voimakkaasti digitalisoimaan.

Haasteeksi huomattiin hyvin pian organisaation ja erityisesti esimies- ja muissa avainrooleissa toimivien kyky ja kapasiteetti omaksua ja viedä läpi muutoksia halutussa tahdissa. Organisaatiossa oli vahvaa koulutusosaamista, mutta kokonaisvaltaisia muutosjohtamisen osaajia ei ollut – muutosjohtamisen toimisto oli tarpeen.

Tavoitteet

Tavoitteena oli luoda perusta muutosjohtamisen toimistolle, joka tukee käynnissä olevaa liiketoiminnan transformaatiota. Muutosjohtamisen toimisto haluttiin yhtäältä tuottamaan ja ylläpitämään portfoliotason kokonaiskuvaa käynnissä ja suunnitteilla olevista muutoksista ja toisaalta toimivan muutosjohtamisen asiantuntijoiden osaamiskeskuksena ja resurssipankkina.

Lisäksi asiakas halusi saada käytännössä hyviksi havaitut ja heille räätälöidyt muutosten konkretisoinnin, suunnittelun ja toteutuksen perustyökalut.

CCEAn palvelu

Työskentelimme tiiviisti perustettavan muutosjohtamisen toimiston vetäjän ja toimiston asiantuntijoiden kanssa. Muutosjohtamisen toimisto ja sen mallit, osaamistarpeet ja työkalut räätälöitiin asiakkaalle soveltuviksi työpajoissa, joissa ihmiset pääsivät osallistumaan tulevan toiminnon määrittelyyn, keskeisten sidosryhmien analysointiin ja ryhmittelyyn sekä testaamaan ja kokeilemaan työkaluja käytännössä. Ensimmäiset luonnokset olivat valmiita hyvin nopeassa aikataulussa, ja niitä jalostettiin työpajojen aikana ja välissä.

Asiakkaan hyöty

Asiakas sai erittäin nopeasti käyttöönsä toimivan ja räätälöidyn muutosjohtamisen toimiston rungon. Asiantuntijat pääsivät analysoimaan käynnissä olevia ja tulevia muutoksia sekä tuottamaan johdolle kokonaiskuvaa muutosten vaikutuksista ja niiden ajoittumisesta eri sidosryhmille. Tätä kuvaa alettiin käyttää päätöksenteon tukena.

Lisäksi vahvistimme organisaation muutosjohtamisen kyvykkyyttä: valmensimme muutosjohtamisen toimiston asiantuntijat siihen, mitä on kokonaisvaltainen muutosjohtaminen ja millä tavalla he voivat tukea muutosten onnistumista muun muassa luotuja työkaluja hyödyntäen.

Lue lisää palveluistamme: Muutoskyvykkyyden kehittäminen ja Muutosportfolion johtaminen