Uudet digitaaliset työtavat Nesteelle

Haaste

Neste oli rakentamassa sisäistä digitaalista työympäristöä, joka mahdollistaisi uudet digitaaliset työtavat kaikille työntekijöille globaalisti, ja joka tukisi Google-työkalujen käyttöä arjessa.

Muutoksen seuraavassa vaiheessa lanseerattiin Google-yhteensopiva alusta globaalia tiedonjakoa, yhteistyöskentelyä ja keskustelua varten. Alustaa kutsuttiin Cosmokseksi. Cosmos korvasi Nesteen entisen intranetin ja Google+-yhteisöt. Alusta lähtien projektissa keskityttiin muutokseen ihmisten näkökulmasta, ei vain tekniseen toteutukseen.

Tavoite

Projektin muutoksen läpiviennillä oli kolme päätavoitetta:

  • Tavoitteena oli tukea Nesteen työntekijöitä ymmärtämään uudet työtavat globaalissa kontekstissa sekä se, miten työtavat tukevat strategiaa ja liiketoimintaa. Olennaista oli kirkastaa muutoksen hyödyt eri rooleille ja se, miten ne liittyvät omaan työhön.
  • Toiseksi tavoitteena oli varmistaa, että uusi työskentelyalusta kehitettäisiin yhdessä nesteläisten kanssa ja annettaisiin heille mahdollisuus osallistua alustan kehittämiseen ja pilotointiin.
  • Kolmanneksi haluttiin luoda kaikille mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja tukea ihmisiä koko muutosprosessin aikana, jotta kaikki pääsisivät mahdollisimman helposti alkuun uusien työtapojen kanssa.

CCEAn palvelu

CCEA tuki Nestettä fasilitoimalla muutosjohtamisen suunnittelua ja vastasi muutoksen läpiviennistä projektissa alusta lähtien. Keskeiset sidosryhmät otettiin mukaan suunnitteluun, jotta saatiin eri roolien ja liiketoimintayksiköiden näkemykset suunnitelmaan.

Muutoksen läpiviennin suunnitelma luotiin ja toteutettiin ketterästi. Suunnitelman keskeiset osa-alueet olivat

  1. tärkeimpien liiketoimintayksiköiden ylimmän johdon sekä esimiesten sitoutumisen varmistaminen,
  2. kattavan, nesteläisiä muutoksen aikana tukeneen muutosagenttiverkoston rakentaminen sekä
  3. eri muutosviestinnän keinojen käyttäminen tietoisuuden lisäämiseen ja Cosmoksen menestyksekkään lanseerauksen varmistamiseen.

Muutosta mitattiin ja sen etenemistä seurattiin Celkee-työkalulla, jonka CCEA toimitti palvelun osana.

Asiakkaan hyöty

Asiakas näki muutoksen läpivientiin panostamisen tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä Cosmoksen onnistuneessa lanseerauksessa. Uusien työtapojen ja alustan käyttöaste oli erittäin korkea heti lanseerauksen jälkeen (analytiikan mukaan yli 75 prosenttia Nesteen työntekijöistä globaalisti käytti Cosmosta päivittäin lanseerausviikolla).

Muutosagenttiverkoston tuki ja sitoutuminen rakensi luottamusta ja intoa uusien työtapojen omaksumiseen. Projektitiimi sai hyvää palautetta viestinnästä, ylimmän johdon kanssa käydystä säännöllisestä vuoropuhelusta sekä eri sidosryhmien mukaan ottamisesta.

Muutosmittauksen tulokset osoittivat positiivista kehitystä jo ennen lanseerausta.

Lue lisää muutoksen läpiviennin palvelustamme.