CCEA-valmennusten yleiset sopimusehdot 18.11.2020

1. Järjestäjä ja näiden sopimusehtojen soveltamisala

CCEA-valmennukset järjestää CCEA Oy (y-tunnus 2161491-7, postiosoite: Keilaranta 1, puhelin: 020 740 1140, sähköpostiosoite: learning@ccea.com, jäljempänä ”CCEA”), joka on sopimuksen toinen osapuoli ja vastaa sopimuksesta aiheutuvista velvoitteista.

Näitä yleisiä sopimusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan CCEAn internet-sivuilla tarjottaviin ja CCEAn järjestämiin muutosten läpiviennin ja muutosjohtamisen valmennuksiin. Pidätämme oikeudet Ehtojen muutoksiin. CCEA voi muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa julkaisemalla uudet sopimusehdot. Uudet sopimusehdot koskevat niiden julkaisuhetken jälkeen solmittuja sopimuksia.

CCEA-valmennuksen tilaus tapahtuu sähköisesti ja sopimus syntyy, kun tilaaja (”Asiakas”) täyttää tilauslomakkeen CCEA-valmennuksen internet-sivuilla ja saa tilauksesta tilausvahvistuksen sähköpostitse. Näitä Ehtoja sovelletaan CCEAn ja CCEA-valmennuksen tilanneen Asiakkaan välillä. Ehdot tulevat voimaan Asiakasta sitovasti CCEA-valmennuksen tilauksen myötä. Asiakkaalla, joka ei hyväksy näitä ehtoja, ei ole oikeutta käyttää CCEA-valmennusta.

2. CCEA-valmennuksen sisältö

CCEA-valmennus käsittää interaktiiviset valmennustilaisuudet, materiaalipaketin, käyttöoikeuden oppimistilaan sekä sertifiointikokeen. Internet-sivulla kuvattu CCEA-valmennuksen hinta sisältää kaikki valmennuksen kustannukset. Hinta sisältää arvonlisäveron. Asiakkaan on lisäksi mahdollista tilata erillisellä sopimuksella ja erillistä maksua vastaan ylimääräisiä sparrauskeskusteluita, joiden hinta on kuvattu CCEA-valmennuksen internet-sivulla. Hintaan lisätään arvonlisävero. Hinnat sisältävät toimituskulut.

Materiaalit julkaistaan CCEA-valmennuksen oppimistilassa pdf-muodossa valmennuksen edetessä.

CCEA pidättää oikeuden muuttaa CCEA-valmennuksen aikatauluja, sisältöjä ja kaikkia muita valmennuksiin liittyviä järjestelyjä ilman ennakkoilmoitusta.

Sähköisen oppimistilan käyttäminen edellyttää Asiakkaalta toimivaa laitetta, ohjelmistoa ja internet-yhteyttä, joiden hankkimisesta, toiminnasta ja kustannuksista Asiakas vastaa.

Kaikki Asiakkaan käyttö- tai muut oikeudet näiden Ehtojen mukaisiin palveluihin päättyvät yksi (1) kuukausi CCEA-valmennuksen päätöstapahtuman jälkeen.

3. Maksuehdot ja maksutavat

Verkkokaupan maksupalvelu toimii Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmän yhteydessä, Lyyti Oy (Y-tunnus 2117752-6) ylläpitää maksupalvelua ja/tai mahdollistaa maksamisen Stripen tarjoamia maksutapoja (luottokortti) käyttäen.

Asiakas maksaa ostamansa tuotteen Lyytin tarjoamia tai mahdollistamia maksutapoja käyttäen. Kulloinkin käytettävissä olevat maksutavat ovat löydettävissä Lyyti-palvelusta. Lähtökohtaisesti maksutapoina toimivat luottokortti, suomalaiset verkkopankit sekä lasku.

Kauppa syntyy Asiakkaan ja CCEAn välille. CCEA on vastuussa kauppaan liittyvistä velvoitteista näiden Ehtojen mukaisesti.

Laskutuksessa käytettävä maksuaika on 14 päivää ja viivästyskorko 7 %. CCEA-valmennuksen osallistumismaksun tulee olla maksettuna kuitenkin viimeistään 14 päivää ennen valmennuksen alkua. Mikäli Asiakkaan osallistumismaksu ei ole tähän mennessä maksettu, pidättää CCEA oikeuden perua kyseisen Asiakkaan ilmoittautuminen.

4. Peruutusehdot

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukainen 14 vuorokauden peruutusoikeus CCEA-valmennuksen tilaamisen jälkeen, jolloin mahdollisesti suoritettu maksu palautetaan. Asiakkaan on ilmoitettava tilauksen peruuttamisesta CCEAlle sähköpostitse osoitteeseen learning@ccea.com. Valmennus on peruutettu silloin, kun Asiakas saa sähköisen vahvistuksen peruutuksestaan.

Mikäli CCEA-valmennuksen tilannut Asiakas on jo saanut käyttöönsä palveluita tai materiaaleja ennen tässä kohdassa tarkoitetun peruutusoikeuden käyttämistä, peruutusoikeutta ei ole. Peruutusoikeus lakkaa heti palvelujen tai materiaalin vastaanottamisen myötä.

Suoritettua maksua ei palauteta muutoin kuin näissä Ehdoissa mainituin perustein. CCEA-valmennuksen käyttämättömyys ei vapauta Asiakasta maksuvelvollisuudesta.

5. CCEA-valmennuksen peruuntuminen tai keskeytyminen

Mikäli Valmennus joudutaan perumaan tai keskeyttämään CCEAsta johtuvasta tai jostakin muusta CCEAn vastuupiiriin kuuluvasta syystä, on CCEA velvollinen palauttamaan Asiakkaalle tämän suorittaman maksun. CCEA sitoutuu ilmoittamaan peruuntumisesta Asiakkaalle hyvissä ajoin ennen CCEA-valmennuksen alkamista, mikäli mahdollista. CCEA on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle sitä kohdanneesta mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä, tai siihen rinnastettavasta syystä ja sellaisen lakkaamisesta.

6. Immateriaalioikeudet

CCEA omistaa oikeudet kaikkiin CCEA-valmennukseen liittyviin materiaaleihin. Luovutettaessa mitä tahansa materiaalia Asiakkaan hallintaan kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet säilyvät CCEAlla, olivatpa ne missä muodossa tahansa. Asiakas saa materiaaliin henkilökohtaisen käyttöoikeuden. Materiaalin jakaminen, kopiointi ja jälleenmyynti kokonaan sekä sähköisen oppimistilan käyttöoikeuden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kielletty. Asiakas ei myöskään saa käyttää materiaaleja kouluttamiseen. Asiakas vastaa materiaalin ja oppimistilan sisäänpääsylinkin sekä muiden vastaavien asioiden huolellisesta säilyttämisestä. Tämä kohdan rikkominen voi johtaa mahdolliseen vahingonkorvausvastuuseen.

7. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta siihen sisältyviä lainvalintasääntöjä.

Näitä Ehtoja koskevat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla.

Jos Ehtoihin perustuvaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi CCEAn ja Asiakkaan välisin neuvotteluin, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa.

Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot löytyvät kuluttajariitalautakunnan verkkosivuilta www.kuluttajariita.fi.

8. Voimaantulo

Nämä Ehdot tulevat voimaan niiden julkaisuhetkellä CCEA-valmennuksen internet-sivuilla. Nämä Ehdot on julkaistu 18.11.2020.

9. Vastuuvapauslauseke

Pelkkä CCEA-valmennukseen osallistuminen ei takaa Asiakkaan organisaation muutosten onnistumista. CCEA ei vastaa materiaaleissaan mahdollisesti esiintyvistä puutteista tai virheistä. Kaikkien CCEA-valmennuksen materiaalien käyttämisessä tulee noudattaa omaa harkintaa.

CCEA pyrkii pitämään verkkosivunsa ja muut materiaalit sekä tiedotuskanavat ajantasaisina, mutta CCEA ei voi täysin taata, että verkkosivuilta saatava tieto on ajantasaista ja paikkansa pitävää. CCEA ei vastaa siitä, mitä CCEA-valmennuksen, internet-sivujen tai muun informaation perusteella on ryhdytty tekemään tai jätetty tekemättä.

CCEA ei ole korvausvelvollinen Asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta, ellei se johdu suoraan CCEAn toiminnasta.

CCEAn korvausvelvollisuus rajoittuu kaikissa tapauksissa kuitenkin enintään Asiakkaan CCEA-valmennuksesta maksamaan hintaan.

Rekisterinpitäjä voi käyttää osallistujalta saamaansa yhteystietoa sellaisten tilaisuuksien tai palveluiden markkinoimiseen, jotka kuuluvat samaan tuoteryhmään kuin se palvelu, jonka oston yhteydessä rekisterinpitäjä sai yhteystiedot.