Celkee Insight® -muutosmittari

Celkee Insight® -muutosmittari tuo näkyvyyden muutoksen eri vaiheisiin ja mahdollisiin esteisiin reaaliaikaisesti. Muutosmittarin avulla voidaan arvioida luotettavasti toimenpiteiden vaikuttavuutta eri sidosryhmiin ja reagoida orastaviin muutosesteisiin oikea-aikaisesti, jopa saman päivän aikana.

Kasvatat muutoksen läpiviennin tehokkuutta, kun toimenpiteitä ja muutosviestintää kohdennetaan datan perusteella sinne, missä tukea erityisesti tarvitaan. Helppokäyttöisen työkalun avulla on mahdollista rohkaista organisaatioita ja sen yksilöitä itsereflektioon muutoksen läpiviennin edistämisessä/onnistumisessa.

Pilvipalveluna toimiva muutosmittari on tukenasi kaikenlaisissa organisaatioiden muutosprojekteissa ja transformaatiohankkeissa. Lue alta lisää Celkee Insightin muista sovellusalueista!

Miksi Celkee Insight on paras työkalu muutoksen mittaamiseen?

Luotettava tiedonkeruu

Ihmisten kokemus muutoksesta korreloi käyttäytymisen muutoksen ja hyötyjen kanssa. Muutoksen johtaminen perustuu luotettavaan tietoon, kun ihmisten kokemusta muutoksen etenemisestä mitataan ja tarkastellaan mahdollisia vaihteluita eri ryhmien mittaustuloksissa. Kun seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta eri sidosryhmiin, niiden kohdentaminen helpottuu ja resurssien hyödyntäminen on tehokkaampaa.

Muutoksen esteet näkyväksi

Tavallisesti muutoksen onnistumista on mitattu jälkikäteen, jos ollenkaan. Celkee Insight -muutosmittarin jatkuvasti päivittyvän visuaalisen tilannekuvan ja trendinäkymän avulla voidaan tunnistaa muutosesteet ja päästä juurisyiden jäljille ennakoivasti. Pureutumalla esteisiin nopeasti varmistetaan muutoksen onnistuminen.

Helppokäyttöinen työkalu

Vastaajille Celkee Insight -muutosmittari on intuitiivinen ja helppo käyttää. Vastaajat näkevät aiemmat vastauksensa, mikä tarjoaa merkityksellisen vertailupohjan nykyisen kokemustason tunnistamisessa. Halutessaan muutosmittarissa voi antaa numeerisen arvion lisäksi tekstimuotoisia kommentteja omalla nimellään tai anonyymisti.

Monipuolinen Celkee Insight

Muutoksen mittaaminen tutkituilla mittareilla

Celkee Insightin muutostutkimukseen pohjautuva mittaristo tuo dataan luotettavuutta. Saat tietää kaiken oleellisen muutoksen etenemisestä ja keräät helposti sekä numeerista että sanallista tietoa muutoksen ja toimenpiteiden tueksi.

Trendien seuranta ja analysointi

Selkeiden visualisointien ja automatisoitujen prosessien avulla tulosten ja trendien seuranta on helppoa ja ajantasaista. Työkalun avulla saat tietoa muutoksen tai projektin nykytilasta sekä kehityksen suunnasta. Voit tarvittaessa tehdä nopeasti korjaavia toimenpiteitä erityistä huomiota kaipaavissa kohderyhmissä.

Foorumi avoimeen vuorovaikutukseen

Sanallinen palaute ja mahdollisuus kommentoida toisten jättämiä ajatuksia kannustavat ratkaisujen ideointiin konkreettisten toimien pohjaksi. Henkilöstön kannalta mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa muutokseen sekä ilmaista omia huoliaan tukee yhteisen ymmärryksen luomista, tavoitteellista yhdessä tekemistä ja muutoksen nopeaa etenemistä.

Miten muutoksen mittaaminen toimii?

Käyttäjän näkökulmasta

Valitut sidosryhmät arvioivat muutoksen etenemistä säännöllisesti 4–6 avainväittämän perusteella. Arvio tehdään henkilökohtaisella kirjautumislinkillä ja vastaaminen kestää vain minuutin verran.

Vastaajat näkevät aikaisemmin antamansa pisteytyksen ja päivittävät vastauksensa portaattomalla liukusäätimellä. Näin tiimin vastaukset ankkuroituvat tarkasti todellisuuteen ja pienikin koettu käänne erottuu. Vastaajat voivat antaa myös avointa palautetta ja kommentteja, halutessaan anonyymisti.

Muutoksen johtajan näkökulmasta

Käyttäjistä on syötetty järjestelmään valmiiksi tarvittavat taustatiedot, minkä ansiosta muutosmittarin tuloksiin voi luottaa.

Tilannekuvaa voi tarkastella eri näkökulmista kuten liiketoiminta-alueen, lokaation, ammattiryhmän tai roolin perusteella. Käyttäytymistieteisiin perustuva mittausmenetelmä on skaalattavissa pienestä suureen ja yksinkertaisesta monimutkaiseen organisaatioon.

Käyttöliittymä on intuitiivinen, ja visualisoitu tilannekuva muutoksesta erittäin helppo hahmottaa.

Hyödynnä Celkee Insightia myös näihin

Projektit

Varmista, että projektiorganisaatiosi on jatkuvasti huippukunnossa ja riskienhallinta sujuu vaivattomasti osana prosessia. Mittaamalla projektiorganisaatiota saat jatkuvan näkyvyyden prosessien toimintaan sekä osallistat henkilöstön toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Celkee Insight skaalautuu pienistä projekteista suuriin hankkeisiin.

Asiakaskokemus

Kehitä asiakaskokemusta reaaliaikaisen tiedon ja vuorovaikutuksen avulla. Celkee Insight tuottaa oleellista tietoa B2B-asiakasrajapinnasta asiakkuuden johtamiseen ja luottamuksen kasvattamiseen. Työkalu soveltuu mm. jatkuvien palveluiden, asiakasprojektien, strategisten asiakkuuksien ja sisäisten palveluiden mittaamiseen.

Henkilöstön kehittäminen

Mittaa sisäisen valmennuksen tai kehitystyön vaikuttavuutta tiimeissä ja organisaatiossa tai toteuta yksilötason 360°-prosessi. Celkee Insight auttaa tunnistamaan yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden kehittymistarpeet ja tuo näkyvyyttä toimintamallien tai osaamisen kehittämisen vaikutuksiin käytännössä.