Tietosuojaseloste

Yksityisyytesi on meille tärkeää

CCEA Oy (myöhemmin CCEA) on sitoutunut suojelemaan verkkopalveluittensa käyttäjien sekä CCEAn järjestämiin tapahtumiin osallistuvien yksityisyyttä voimassa olevien lakien sekä parhaiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu käytännöt, joilla henkilötietoja kerätään ja käsitellään CCEAssa. Käyttämällä CCEAn verkkosivuja ja osallistumalla CCEAn tapahtumiin käyttäjä hyväksyy henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat ehdot.

Tietosuojaseloste 24.5.2018 (päivitetty 28.9.2021)

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:

CCEA Oy
Keilaranta 1 
02150 Espoo
Sähköposti: info[at]ccea.com
Puh. 020 740 1140

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Johanna Wäänänen
Keilaranta 1 
02150 Espoo
johanna.waananen[at]ccea.com

Tietosuojaperiaatteemme

Keräämme henkilötietoja CCEAn markkinointia sekä asiakassuhteiden hoitamista varten. Keräämme vain sellaista tietoa, jota tarvitaan edellä mainittuihin tehtäviin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän antama suostumus, asiakassuhde tai CCEAn oikeutettu etu markkinoida palveluitaan.

CCEA noudattaa vähintään sellaisia tietoturvavaatimuksia ja -käytäntöjä, joita alan huolelliselta ja ammattimaiselta toimijalta voidaan edellyttää. CCEA toteuttaa Euroopan Unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679, ”Tietosuoja-asetus”) vaaditut tietoturvaa koskevat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.

Rekisterin nimi ja sisältö

Keräämme henkilötietoja CCEAn asiakas- ja markkinointirekisteriin. Rekisteri sisältää henkilötietoja niiltä henkilöiltä, jotka ovat antaneet itse tietonsa CCEAn vieraillessaan CCEAn verkkopalveluissa tai ilmoittautuessaan CCEAn tapahtumiin. Lisäksi rekisteri sisältää asiakkaistamme niitä tietoja, joita tarvitaan palveluidemme tuottamiseksi ja palveluiden tuottamiseen sisältyvien sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötiedot voivat sisältää esimerkiksi seuraavia:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaatio ja sen koko
 • Tehtävänimike ja rooli organisaatiossa
 • Henkilön ilmoittamat kiinnostuksen kohteet
 • Ruoka-ainerajoitukset

Evästeiden ja vastaavien työkalujen käyttö

Käytämme analytiikka- ja markkinointiautomaatiotyökaluja, jotka keräävät tietoa käyttäjien selainkäyttäytymisestä, kuten CCEAn verkkopalveluissa käytetystä ajasta ja vierailluista verkkosivuista. CCEAn verkkopalveluissa käytetään evästeitä ja muita vastaavia työkaluja, joiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää verkkopalveluiden käyttäjäkokemuksen parantamiseen, verkkopalveluiden ja tapahtumien kehittämiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.

Hyväksymällä välttämättömät evästeet sivustolla, hyväksyt seuraavien evästeiden käytön:

 • pll_language. Kielivalinta, jolla varmistetaan sisällön oikeakielisyys sivustoa käytettäessä (voimassa 1 vuoden ensimmäisestä vierailusta)
 • has-necessary-consent. Tieto välttämättömien evästeiden hyväksynnästä (voimassa 1 vuoden ensimmäisestä vierailusta)

Keräämme yhteistyökumppaniemme, kuten Googlen ja LinkedInin, kanssa verkkopalveluidemme käytöstä tietoa, jota hyödynnämme analytiikkaan ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamiseen. Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google AdWordsia, Google Display Networkia, Google DoubleClickiä ja LinkedIniä. Kerätty tieto sisältää:

 • sivustolla käytetyt hakutermit
 • klikatut linkit ja katsellut sisällöt
 • päätelaitteen tunnistetiedot

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojasi voivat vastaanottaa seuraavat toimijat:

 • CCEA ja sen työntekijät
 • maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta tai yritykseltäsi maksun
 • tilitoimisto, joka kirjaa tilaukset, laskut ja kuitit kirjanpitoomme
 • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
 • yhteistyökumppanit, kuten Google ja LinkedIn

CCEA ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ovat sijoittautuneet EU:n jäsenvaltioihin. Jos henkilötietojen käsittelyn tarkoitus edellyttää tietojen siirtoa CCEAn ja sen konserniyhtiön välillä, voimme jakaa henkilötietoa konserninsisäisesti ja huolehdimme myös tällaisessa tilanteessa henkilötiedon käsittelystä sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja ne on suojattu asianmukaisella tavalla. CCEAlla on nimetty henkilö, joka vastaa henkilötietojen asianmukaisesta säilytyksestä ja tietoturvasta.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolelle.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

Käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan, kuin meillä on lakisääteinen oikeus tai velvollisuus käsitellä henkilötietoja. Arvioimme säännöllisesti, onko henkilötietojen säilyttäminen tarpeellista, ja poistamme sellaiset tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia.

Miten tiedot on suojattu?

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Pääsy tietoihin on ylipäätään sallittu vain henkilöille, jotka tarvitsevat pääsyn ja tiedon työtehtäviensä hoitamista varten.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Kaikki CCEA Oy:n tietosuojaselostetta, -käytäntöjä tai rekisteröidyn oikeuksia koskevat yhteydenotot pyydetään osoittamaan: 

Johanna Wäänänen
Keilaranta 1 
02150 Espoo
johanna.waananen[at]ccea.com

Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus määrätyissä tilanteissa saada häntä koskevat henkilötiedot poistetuiksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa.

Oikeus vastustaa käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu CCEA Oy:n oikeutettuun etuun.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, kun käsittely perustuu hänen antamaansa suostumukseen.

Oikeus tietojen siirtoon
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää luovuttamiensa tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asiansa tietosuojavaltuutetun tutkittavaksi, mikäli hän katsoo, että CCEA Oy rekisterinpitäjänä ei täytä lainsäädännössä CCEA Oy:lle asetettuja velvoitteita tai toteuta rekisteröidyn oikeuksia. Lisätietoja asiasta saa Tietosuojavaltuutetun toimistosta https://www.tietosuoja.fi.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

CCEA voi ajoittain päivittää tätä tietosuojaselostetta vastaamaan mahdollisia lainsäädännön muutoksia sekä parhaita käytäntöjä. Muutoksista ei tiedoteta erikseen. Siksi on hyvä käydä läpi tämä tietosuojaseloste säännöllisesti.